נוהל קבלת המלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2022-מועד סיום ההגשה 12/08/2021

בעלי משקים • 25/7/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

נוהל קבלת המלצה לשנת 2022

לציבור החקלאים שלום רב,

מצ"ב נוהל קבלת המלצה להקצאת עובד/ים זר/ים בענף החקלאות לשנת 2022.
נוהל זה פונה לחקלאים אשר קיבלו הקצאת עובדים זרים בשנת 2021 ומעוניינים להמשיך
להעסיקם גם בשנת 2022.
מדובר רק בחקלאים פעילים אשר הגישו חוברת במועד וקיבלו הקצאה לשנת 2021.
על החקלאי להגיש נספח א לנוהל- טופס הצהרה על קיום פעילות חקלאית ונספח ב- דוח
רווח והפסד חתום לשנת 2020 (בתאגיד- אישור רואה חשבון בהתאם למלל המצ"ב)

נדרש להגיש טפסים אלו למתכנן האזורי/מנהל האזור הרלוונטי במחוז ולוודא שאכן
הטפסים התקבלו.

סיום מועד ההגשה הינו בתאריך 12/08/2021.

בברכה,

יניב חן מחוז גליל-גולן, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
משרד: 04-6816115  | נייד: 050-6241195 | פקס: 04-6902597 | דוא"ל:
mailto:yanivh@moag.gov.il