נוהל תמיכות תשתיות טיפול בפסולת חקלאית תכניות אזוריות- להערות ציבור

בעלי משקים • 24/8/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

נוהל תמיכות תשתיות טיפול בפסולת חקלאית תכניות אזוריות- להערות ציבור 23.8

 

 

 

אל:

מנהלי המחוזות ועובדיהם

מועצות אזוריות, אשכול רשויות מקומיות

ציבור החקלאים

 

הנדון: נוהל תמיכה סיוע בהקמת מתקנים מרכזים לטיפול בפסולת חקלאית לשנים 2023-2025 פרסום להערות הציבור

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד" או "משרד החקלאות") והמשרד להגנת הסביבה מקדמים תכנית להסדרת הטיפול בתוצרי הלוואי (פסולת) של חקלאות ישראל

באמצעות מתקני איסוף וטיפול מרכזיים, ולצורך כך הקצתה קרן הניקון במשרד להגנת הסביבה תקציב של 42.5 מלש"ח לשנים 2023 עד 2025.

התוכנית מיועדת לקידום הקמת תשתיות למערכים מרכזיים לטיפול בפסולת חקלאית על ידי אשכול רשויות מקומיות, אדם פרטי, שותפות, אגודה שיתופית, חברה בע"מ או רשות מקומית

ובלבד שהתמיכה תינתן לצורך יישום תוכנית אזורית לניהול פסולת חקלאית שהוכנה בהתאם להנחיות המקצועיות המפורטות בקול קורא בנושא פסולת חקלאית שמספרו 12939

רשות המקומית לא תוכל לקבל תמיכה במסגרת נוהל זה, אם קבלה סיוע במסגרת החלטת ממשלה מס' 4328 מיום 02.12.2018.

 

שימו לב כי:

 

1.      ההשקעה תבחן בוועדת שיפוט משותפת של משרד הגנת הסביבה ומשרד החקלאות ותומלץ לוועדת תמיכות לפי קריטריונים הרשומים בנוהל, ביניהם כי קיימת תוכנית אזורית לטיפול בפסולת וכן

טיוטה לחוק עזר מקומי המאפשר גביה על טיפול בפסולת.

2.      ניתן להגיש בקשה עד ליום 31.10.23 , לאחר מכן תפתח התוכנית ב 2024 ובהתאם ליתרה תקציבית גם ב 2025.

3.      אחוז המענק לתוכנית 40%

4.      מקסימום השקעה מוכרת 22.5 מלש"ח (עד 9 מלשח מענק)

 

ניתן להעיר על הנוהל עד לתאריך 5.9.2023 לדוא"ל efrath@moag.gov.il